#1 Japanese Used Car in Japan
Used Car Stocks
Car Year Milage FOB
Honda CR-V

Car Id: 005079

2000
26,000 km
$ 4,854
Honda CR-V

Car Id: 005064

2011
64,000 km
$ 13,000
Honda CR-V

Car Id: 005019

2013
45,345 km
$ 17,333
Honda CR-V

Car Id: 004994

2003
82,000 km
$ 5,714
Honda CR-V

Car Id: 004938

2016
8,000 km
$ 27,238
Honda CR-V

Car Id: 004936

2010
55,000 km
$ 11,845
Honda CR-V

Car Id: 004833

2009
62,000 km
$ 10,295
Honda CR-V

Car Id: 004733

2008
100,000 km
$ 8,642
Honda CR-V

Car Id: 004732

2009
88,000 km
$ 9,328
Honda CR-V

Car Id: 004701

2010
67,000 km
$ 10,784
Honda CR-V

Car Id: 004700

2011
72,000 km
$ 12,300
Honda CR-V

Car Id: 004661

2006
71,100 km
$ 6,667
Honda CR-V

Car Id: 004615

2014
16,000 km
$ 19,524
Honda CR-V

Car Id: 004572

2013
23,300 km
$ 19,505
Honda CR-V

Car Id: 004552

2011
82,000 km
$ 12,942
Honda CR-V

Car Id: 004530

2014
22,000 km
$ 17,888
Honda CR-V

Car Id: 004529

2011
77,000 km
$ 16,214
Honda CR-V

Car Id: 004528

2010
89,000 km
$ 13,039
Honda CR-V

Car Id: 004527

2006
125,000 km
$ 6,078
Honda CR-V

Car Id: 004392

2010
36,000 km
$ 13,883
Honda CR-V

Car Id: 004286

2010
94,000 km
$ 13,108
Honda CR-V

Car Id: 004285

2010
41,000 km
$ 14,175
Honda CR-V

Car Id: 004252

2002
85,000 km
$ 5,632
Honda CR-V

Car Id: 004237

2007
115,000 km
$ 6,990
Honda CR-V

Car Id: 004236

2005
105,000 km
$ 5,922
Honda CR-V

Car Id: 004225

2007
127,000 km
$ 7,055
Honda CR-V

Car Id: 004224

2006
89,000 km
$ 6,573
Honda CR-V

Car Id: 004223

2006
89,000 km
$ 6,573
Honda CR-V

Car Id: 004162

2005
56,000 km
$ 5,809
Honda CR-V

Car Id: 004161

2006
83,000 km
$ 7,804
Honda CR-V

Car Id: 004158

2006
93,000 km
$ 6,318
Honda CR-V

Car Id: 004023

2011
21,000 km
$ 17,761
Honda CR-V

Car Id: 004022

2015
28,000 km
$ 22,261
Honda CR-V

Car Id: 003914

1996
52,000 km
$ 3,463
Honda CR-V

Car Id: 003913

1996
52,000 km
$ 3,463
Honda CR-V

Car Id: 003896

2009
56,000 km
$ 12,132
Honda CR-V

Car Id: 003687

2006
104,000 km
$ 0
Honda CR-V

Car Id: 003604

2012
47,000 km
$ 21,893
Honda CR-V

Car Id: 003566

2011
42,000 km
$ 14,229
Honda CR-V

Car Id: 003538

2012
51,000 km
$ 16,019
Honda CR-V

Car Id: 003535

2011
59,000 km
$ 15,531
Honda CR-V

Car Id: 003461

2013
33,000 km
$ 20,346
Honda CR-V

Car Id: 003417

2001
79,000 km
$ 4,858
Honda CR-V

Car Id: 003386

2006
101,000 km
$ 6,726
Honda CR-V

Car Id: 003385

2002
72,000 km
$ 4,858
Honda CR-V

Car Id: 003384

2007
52,000 km
$ 12,222
Honda CR-V

Car Id: 003349

2014
9,000 km
$ 20,185
Honda CR-V

Car Id: 003348

2008
99,000 km
$ 8,247
Honda CR-V

Car Id: 003347

2010
52,000 km
$ 15,194
Honda CR-V

Car Id: 003341

2011
43,000 km
$ 18,070
Honda CR-V

Car Id: 003340

2006
27,000 km
$ 8,844
Honda CR-V

Car Id: 003258

2001
111,951 km
$ 4,350
Honda CR-V

Car Id: 003100

2007
65,000 km
$ 12,321
Honda CR-V

Car Id: 003098

2014
96,000 km
$ 9,909
Honda CR-V

Car Id: 003097

2014
105,000 km
$ 9,721
Honda CR-V

Car Id: 002771

2003
102,000 km
$ 5,543
Honda CR-V

Car Id: 002586

1996
130,000 km
$ 4,136
Honda CR-V

Car Id: 002332

2008
85,000 km
$ 9,322
Honda CR-V

Car Id: 002118

1998
186 km
$ 3,348
Honda CR-V

Car Id: 001987

2006
57,000 km
$ 10,767
Honda CR-V

Car Id: 001975

2006
91,000 km
$ 10,301
Honda CR-V

Car Id: 001974

2012
57,000 km
$ 19,895
Honda CR-V

Car Id: 001877

2004
104,047 km
$ 5,338
Honda CR-V

Car Id: 001876

2013
15,000 km
$ 25,695
Honda CR-V

Car Id: 001875

2006
115,227 km
$ 5,700
Honda CR-V

Car Id: 001872

2013
14,000 km
$ 24,157
Honda CR-V

Car Id: 001870

2006
91,355 km
$ 13,029
Honda CR-V

Car Id: 001868

2006
46,000 km
$ 13,390
Honda CR-V

Car Id: 001867

2006
87,000 km
$ 11,762
Honda CR-V

Car Id: 001865

2013
14,094 km
$ 25,333
Honda CR-V

Car Id: 001861

2007
60,000 km
$ 10,857
Honda CR-V

Car Id: 001854

2011
20,900 km
$ 15,993
Honda CR-V

Car Id: 001031

2008
78,500 km
$ 15,086
Honda CR-V

Car Id: 001026

2007
73,000 km
$ 10,749
Honda CR-V

Car Id: 001020

2008
32,000 km
$ 13,671
Honda CR-V

Car Id: 000957

2011
28,000 km
$ 18,457
Honda CR-V

Car Id: 000896

2007
71,146 km
$ 9,320
Honda CR-V

Car Id: 000889

2007
57,000 km
$ 7,731
Honda CR-V

Car Id: 000808

2007
94,000 km
$ 8,929
Honda CR-V

Car Id: 000770

2007
76,000 km
$ 14,170
Honda CR-V

Car Id: 000769

2007
73,000 km
$ 15,767
Honda CR-V

Car Id: 000767

2013
26,000 km
$ 25,329
Honda CR-V

Car Id: 000765

2012
18,000 km
$ 27,207
Honda CR-V

Car Id: 000762

2006
56,000 km
$ 17,688
Honda CR-V

Car Id: 000757

2012
54,000 km
$ 22,215
Honda CR-V

Car Id: 000716

2007
93,000 km
$ 8,662
Honda CR-V

Car Id: 000697

2011
75,000 km
$ 13,526
Honda CR-V

Car Id: 000602

2006
280,000 km
$ 10,851
Honda CR-V

Car Id: 000574

2007
93,000 km
$ 6,924
Honda CR-V

Car Id: 000549

2009
73,000 km
$ 9,987
Honda CR-V

Car Id: 000427

2009
73,000 km
$ 9,050
Honda CR-V

Car Id: 000400

2009
43,000 km
$ 22,037
Honda CR-V

Car Id: 000358

2007
88,000 km
$ 11,820
Honda CR-V

Car Id: 000321

2007
92,000 km
$ 8,488
Honda CR-V

Car Id: 000307

2007
94,000 km
$ 12,453
Honda CR-V

Car Id: 000210

2010
81,000 km
$ 14,084
Honda CR-V

Car Id: 000208

2009
72,475 km
$ 9,612
Honda CR-V

Car Id: 000207

2008
36,000 km
$ 13,889
Honda CR-V

Car Id: 000206

2009
72,475 km
$ 9,612
Honda CR-V

Car Id: 000203

2009
41,000 km
$ 13,400
Honda CR-V

Car Id: 000065

2011
40,000 km
$ 16,238
Honda CR-V

Car Id: 000063

2011
34,000 km
$ 16,238
Search by Cars
to