#1 Japanese Used Car in Japan
Used Car Stocks
Car Year Milage FOB
Honda CR-V

Car Id: 006264

2007
65,000 km
$ 11,585
Honda CR-V

Car Id: 006244

2011
63,000 km
$ 16,857
Honda CR-V

Car Id: 006226

2013
32,000 km
$ 18,095
Honda CR-V

Car Id: 006189

2012
36,000 km
$ 18,952
Honda CR-V

Car Id: 006188

2012
76,000 km
$ 16,667
Honda CR-V

Car Id: 006162

2002
103,000 km
$ 4,700
Honda CR-V

Car Id: 006161

2002
97,000 km
$ 4,200
Honda CR-V

Car Id: 006159

2002
124,000 km
$ 5,000
Honda CR-V

Car Id: 006145

2012
79,000 km
$ 16,970
Honda CR-V

Car Id: 006128

2011
52,000 km
$ 16,700
Honda CR-V

Car Id: 006097

2011
34,000 km
$ 18,500
Honda CR-V

Car Id: 006065

2012
64,000 km
$ 17,810
Honda CR-V

Car Id: 005931

2012
124,000 km
$ 16,346
Honda CR-V

Car Id: 005914

2007
99,800 km
$ 9,300
Honda CR-V

Car Id: 005877

2011
48,000 km
$ 15,758
Honda CR-V

Car Id: 005809

2011
52,000 km
$ 17,278
Honda CR-V

Car Id: 005752

2008
118,000 km
$ 7,378
Honda CR-V

Car Id: 005705

2007
74,000 km
$ 8,182
Honda CR-V

Car Id: 005703

2005
92,000 km
$ 6,095
Honda CR-V

Car Id: 005702

2000
41,000 km
$ 4,952
Honda CR-V

Car Id: 005697

2006
64,000 km
$ 7,200
Honda CR-V

Car Id: 005695

2006
109,000 km
$ 6,970
Honda CR-V

Car Id: 005625

2014
36,000 km
$ 19,802
Honda CR-V

Car Id: 005570

2012
54,000 km
$ 17,227
Honda CR-V

Car Id: 005569

2012
28,000 km
$ 19,505
Honda CR-V

Car Id: 005568

2013
60,000 km
$ 19,703
Honda CR-V

Car Id: 005540

2008
85,000 km
$ 13,465
Honda CR-V

Car Id: 005431

2006
104,000 km
$ 7,644
Honda CR-V

Car Id: 005382

2004
177,000 km
$ 4,951
Honda CR-V

Car Id: 005379

2013
33,000 km
$ 21,683
Honda CR-V

Car Id: 005344

1999
61,000 km
$ 6,040
Honda CR-V

Car Id: 005302

2008
107,000 km
$ 9,109
Honda CR-V

Car Id: 005289

2008
62,000 km
$ 9,387
Honda CR-V

Car Id: 005288

2008
62,000 km
$ 10,194
Honda CR-V

Car Id: 005287

2012
34,000 km
$ 17,723
Honda CR-V

Car Id: 005286

2007
124,000 km
$ 7,441
Honda CR-V

Car Id: 005285

2007
109,000 km
$ 6,080
Honda CR-V

Car Id: 005284

2006
64,000 km
$ 7,267
Honda CR-V

Car Id: 005283

2006
125,000 km
$ 6,257
Honda CR-V

Car Id: 005281

2005
137,000 km
$ 5,855
Honda CR-V

Car Id: 005255

2013
72,000 km
$ 19,752
Honda CR-V

Car Id: 005234

2012
13,000 km
$ 20,396
Honda CR-V

Car Id: 005217

2012
57,000 km
$ 16,530
Honda CR-V

Car Id: 005154

2011
48,300 km
$ 19,129
Honda CR-V

Car Id: 005152

2011
65,000 km
$ 14,658
Honda CR-V

Car Id: 005129

2011
73,000 km
$ 15,178
Honda CR-V

Car Id: 005079

2000
26,000 km
$ 5,046
Honda CR-V

Car Id: 005064

2011
64,000 km
$ 13,515
Honda CR-V

Car Id: 005019

2013
45,345 km
$ 18,019
Honda CR-V

Car Id: 004994

2003
82,000 km
$ 5,940
Honda CR-V

Car Id: 004938

2016
8,000 km
$ 28,317
Honda CR-V

Car Id: 004936

2010
55,000 km
$ 12,314
Honda CR-V

Car Id: 004833

2009
62,000 km
$ 10,703
Honda CR-V

Car Id: 004733

2008
100,000 km
$ 8,984
Honda CR-V

Car Id: 004732

2009
88,000 km
$ 9,697
Honda CR-V

Car Id: 004701

2010
67,000 km
$ 11,211
Honda CR-V

Car Id: 004700

2011
72,000 km
$ 12,787
Honda CR-V

Car Id: 004661

2006
71,100 km
$ 6,931
Honda CR-V

Car Id: 004615

2014
16,000 km
$ 20,297
Honda CR-V

Car Id: 004572

2013
23,300 km
$ 20,277
Honda CR-V

Car Id: 004552

2011
82,000 km
$ 13,455
Honda CR-V

Car Id: 004530

2014
22,000 km
$ 18,596
Honda CR-V

Car Id: 004529

2011
77,000 km
$ 16,856
Honda CR-V

Car Id: 004528

2010
89,000 km
$ 13,555
Honda CR-V

Car Id: 004527

2006
125,000 km
$ 6,319
Honda CR-V

Car Id: 004392

2010
36,000 km
$ 14,433
Honda CR-V

Car Id: 004286

2010
94,000 km
$ 13,627
Honda CR-V

Car Id: 004285

2010
41,000 km
$ 14,736
Honda CR-V

Car Id: 004252

2002
85,000 km
$ 5,855
Honda CR-V

Car Id: 004237

2007
115,000 km
$ 7,267
Honda CR-V

Car Id: 004236

2005
105,000 km
$ 6,157
Honda CR-V

Car Id: 004225

2007
127,000 km
$ 7,334
Honda CR-V

Car Id: 004224

2006
89,000 km
$ 6,833
Honda CR-V

Car Id: 004223

2006
89,000 km
$ 6,833
Honda CR-V

Car Id: 004162

2005
56,000 km
$ 6,039
Honda CR-V

Car Id: 004161

2006
83,000 km
$ 8,113
Honda CR-V

Car Id: 004158

2006
93,000 km
$ 6,568
Honda CR-V

Car Id: 004023

2011
21,000 km
$ 18,464
Honda CR-V

Car Id: 004022

2015
28,000 km
$ 23,143
Honda CR-V

Car Id: 003914

1996
52,000 km
$ 3,600
Honda CR-V

Car Id: 003913

1996
52,000 km
$ 3,600
Honda CR-V

Car Id: 003896

2009
56,000 km
$ 12,612
Honda CR-V

Car Id: 003687

2006
104,000 km
$ 0
Honda CR-V

Car Id: 003604

2012
47,000 km
$ 22,760
Honda CR-V

Car Id: 003566

2011
42,000 km
$ 14,792
Honda CR-V

Car Id: 003538

2012
51,000 km
$ 16,653
Honda CR-V

Car Id: 003535

2011
59,000 km
$ 16,147
Honda CR-V

Car Id: 003461

2013
33,000 km
$ 21,152
Honda CR-V

Car Id: 003417

2001
79,000 km
$ 5,050
Honda CR-V

Car Id: 003386

2006
101,000 km
$ 6,993
Honda CR-V

Car Id: 003385

2002
72,000 km
$ 5,050
Honda CR-V

Car Id: 003384

2007
52,000 km
$ 12,706
Honda CR-V

Car Id: 003349

2014
9,000 km
$ 20,984
Honda CR-V

Car Id: 003348

2008
99,000 km
$ 8,573
Honda CR-V

Car Id: 003347

2010
52,000 km
$ 15,795
Honda CR-V

Car Id: 003341

2011
43,000 km
$ 18,786
Honda CR-V

Car Id: 003340

2006
27,000 km
$ 9,194
Honda CR-V

Car Id: 003258

2001
111,951 km
$ 4,522
Honda CR-V

Car Id: 003100

2007
65,000 km
$ 12,809
Honda CR-V

Car Id: 003098

2014
96,000 km
$ 10,301
Honda CR-V

Car Id: 003097

2014
105,000 km
$ 10,106
Honda CR-V

Car Id: 002771

2003
102,000 km
$ 5,763
Honda CR-V

Car Id: 002586

1996
130,000 km
$ 4,299
Honda CR-V

Car Id: 002332

2008
85,000 km
$ 9,691
Honda CR-V

Car Id: 002118

1998
186 km
$ 3,480
Honda CR-V

Car Id: 001987

2006
57,000 km
$ 11,193
Honda CR-V

Car Id: 001975

2006
91,000 km
$ 10,709
Honda CR-V

Car Id: 001974

2012
57,000 km
$ 20,683
Honda CR-V

Car Id: 001877

2004
104,047 km
$ 5,550
Honda CR-V

Car Id: 001876

2013
15,000 km
$ 26,713
Honda CR-V

Car Id: 001875

2006
115,227 km
$ 5,926
Honda CR-V

Car Id: 001872

2013
14,000 km
$ 25,114
Honda CR-V

Car Id: 001870

2006
91,355 km
$ 13,545
Honda CR-V

Car Id: 001868

2006
46,000 km
$ 13,921
Honda CR-V

Car Id: 001867

2006
87,000 km
$ 12,228
Honda CR-V

Car Id: 001865

2013
14,094 km
$ 26,337
Honda CR-V

Car Id: 001861

2007
60,000 km
$ 11,287
Honda CR-V

Car Id: 001854

2011
20,900 km
$ 16,627
Honda CR-V

Car Id: 001031

2008
78,500 km
$ 15,683
Honda CR-V

Car Id: 001026

2007
73,000 km
$ 11,174
Honda CR-V

Car Id: 001020

2008
32,000 km
$ 14,213
Honda CR-V

Car Id: 000957

2011
28,000 km
$ 19,188
Honda CR-V

Car Id: 000896

2007
71,146 km
$ 9,689
Honda CR-V

Car Id: 000889

2007
57,000 km
$ 8,038
Honda CR-V

Car Id: 000808

2007
94,000 km
$ 9,283
Honda CR-V

Car Id: 000770

2007
76,000 km
$ 14,731
Honda CR-V

Car Id: 000769

2007
73,000 km
$ 16,391
Honda CR-V

Car Id: 000767

2013
26,000 km
$ 26,333
Honda CR-V

Car Id: 000765

2012
18,000 km
$ 28,284
Honda CR-V

Car Id: 000762

2006
56,000 km
$ 18,388
Honda CR-V

Car Id: 000757

2012
54,000 km
$ 23,095
Honda CR-V

Car Id: 000716

2007
93,000 km
$ 9,005
Honda CR-V

Car Id: 000697

2011
75,000 km
$ 14,061
Honda CR-V

Car Id: 000602

2006
280,000 km
$ 11,281
Honda CR-V

Car Id: 000574

2007
93,000 km
$ 7,199
Honda CR-V

Car Id: 000549

2009
73,000 km
$ 10,382
Honda CR-V

Car Id: 000427

2009
73,000 km
$ 9,409
Honda CR-V

Car Id: 000400

2009
43,000 km
$ 22,910
Honda CR-V

Car Id: 000358

2007
88,000 km
$ 12,288
Honda CR-V

Car Id: 000321

2007
92,000 km
$ 8,824
Honda CR-V

Car Id: 000307

2007
94,000 km
$ 12,946
Honda CR-V

Car Id: 000210

2010
81,000 km
$ 14,642
Honda CR-V

Car Id: 000208

2009
72,475 km
$ 9,993
Honda CR-V

Car Id: 000207

2008
36,000 km
$ 14,439
Honda CR-V

Car Id: 000206

2009
72,475 km
$ 9,993
Honda CR-V

Car Id: 000203

2009
41,000 km
$ 13,931
Honda CR-V

Car Id: 000065

2011
40,000 km
$ 16,881
Honda CR-V

Car Id: 000063

2011
34,000 km
$ 16,881
Search by Cars
to