#1 Japanese Used Car in Japan
Used Car Stocks
Car Year Milage FOB
Honda Accord

Car Id: 006741

2003
117,000 km
$ 7,428
Honda Step WGN

Car Id: 006716

2009
13,000 km
$ 14,370
Honda CR-V

Car Id: 006669

2004
91,000 km
$ 4,857
Honda CR-V

Car Id: 006619

2013
61,000 km
$ 18,000
Honda Insight

Car Id: 006614

2011
83,000 km
$ 73,333
Honda CR-V

Car Id: 006594

2010
60,000 km
$ 11,810
Honda CR-V

Car Id: 006525

2011
62,000 km
$ 14,952
Honda CR-V

Car Id: 006478

2010
63,000 km
$ 10,571
Honda CR-V

Car Id: 006477

2004
94,000 km
$ 4,952
Honda CR-V

Car Id: 006461

2007
64,900 km
$ 11,700
Honda CR-V

Car Id: 006457

2008
56,000 km
$ 10,198
Honda CR-V

Car Id: 006425

2007
92,000 km
$ 8,667
Honda CR-V

Car Id: 006406

2011
610,000 km
$ 14,952
Honda Inspire

Car Id: 006391

2008
88,100 km
$ 7,900
Honda CR-V

Car Id: 006348

2013
32,000 km
$ 17,143
Honda CR-V

Car Id: 006347

2008
53,000 km
$ 10,381
Honda VEZEL

Car Id: 006303

2015
13,500 km
$ 26,700
Honda CR-V

Car Id: 006301

2005
175,000 km
$ 6,571
Honda CR-V

Car Id: 006280

2012
48,000 km
$ 18,667
Honda CR-V

Car Id: 006264

2007
65,000 km
$ 11,585
Honda CR-V

Car Id: 006244

2011
63,000 km
$ 16,857
Honda CR-V

Car Id: 006226

2013
32,000 km
$ 18,095
Honda CR-V

Car Id: 006189

2012
36,000 km
$ 18,952
Honda CR-V

Car Id: 006188

2012
76,000 km
$ 16,667
Honda CR-V

Car Id: 006162

2002
103,000 km
$ 4,700
Honda CR-V

Car Id: 006161

2002
97,000 km
$ 4,200
Honda CR-V

Car Id: 006159

2002
124,000 km
$ 5,000
Honda CR-V

Car Id: 006145

2012
79,000 km
$ 16,970
Honda CR-V

Car Id: 006128

2011
52,000 km
$ 16,700
Honda CR-V

Car Id: 006097

2011
34,000 km
$ 18,500
Honda Civic Type

Car Id: 006067

2016
33,000 km
$ 36,500
Honda CR-V

Car Id: 006065

2012
64,000 km
$ 17,810
Honda Civic Type

Car Id: 005933

2007
73,000 km
$ 20,700
Honda CR-V

Car Id: 005931

2012
124,000 km
$ 16,346
Honda CR-V

Car Id: 005914

2007
99,800 km
$ 9,300
Honda CR-V

Car Id: 005877

2011
48,000 km
$ 15,758
Honda CR-V

Car Id: 005809

2011
52,000 km
$ 17,278
Honda CR-V

Car Id: 005752

2008
118,000 km
$ 7,378
Honda CR-V

Car Id: 005705

2007
74,000 km
$ 8,182
Honda CR-V

Car Id: 005703

2005
92,000 km
$ 6,095
Honda CR-V

Car Id: 005702

2000
41,000 km
$ 4,952
Honda CR-V

Car Id: 005697

2006
64,000 km
$ 7,200
Honda CR-V

Car Id: 005695

2006
109,000 km
$ 6,970
Honda CR-V

Car Id: 005625

2014
36,000 km
$ 19,802
Honda CR-V

Car Id: 005570

2012
54,000 km
$ 17,227
Honda CR-V

Car Id: 005569

2012
28,000 km
$ 19,505
Honda CR-V

Car Id: 005568

2013
60,000 km
$ 19,703
Honda CR-V

Car Id: 005540

2008
85,000 km
$ 13,465
Honda Stream

Car Id: 005520

2006
110,500 km
$ 5,198
Honda Stream

Car Id: 005464

2011
69,000 km
$ 10,916
Honda CR-V

Car Id: 005431

2006
104,000 km
$ 7,644
Honda Integra

Car Id: 005404

2006
38,000 km
$ 20,396
Honda CR-V

Car Id: 005382

2004
177,000 km
$ 4,951
Honda CR-V

Car Id: 005379

2013
33,000 km
$ 21,683
Honda CR-V

Car Id: 005344

1999
61,000 km
$ 6,040
Honda CR-V

Car Id: 005302

2008
107,000 km
$ 9,109
Honda CR-V

Car Id: 005289

2008
62,000 km
$ 9,387
Honda CR-V

Car Id: 005288

2008
62,000 km
$ 10,194
Honda CR-V

Car Id: 005287

2012
34,000 km
$ 17,723
Honda CR-V

Car Id: 005286

2007
124,000 km
$ 7,441
Honda CR-V

Car Id: 005285

2007
109,000 km
$ 6,080
Honda CR-V

Car Id: 005284

2006
64,000 km
$ 7,267
Honda CR-V

Car Id: 005283

2006
125,000 km
$ 6,257
Honda CR-V

Car Id: 005281

2005
137,000 km
$ 5,855
Honda Integra

Car Id: 005278

2005
109,000 km
$ 10,594
Honda Integra

Car Id: 005270

2006
11,900 km
$ 11,683
Honda CR-V

Car Id: 005255

2013
72,000 km
$ 19,752
Honda CR-V

Car Id: 005234

2012
13,000 km
$ 20,396
Honda CR-V

Car Id: 005217

2012
57,000 km
$ 16,530
Honda CR-V

Car Id: 005154

2011
48,300 km
$ 19,129
Honda CR-V

Car Id: 005152

2011
65,000 km
$ 14,658
Honda CR-V

Car Id: 005129

2011
73,000 km
$ 15,178
Honda CR-V

Car Id: 005079

2000
26,000 km
$ 5,046
Honda Integra

Car Id: 005074

2003
72,000 km
$ 6,336
Honda Integra

Car Id: 005072

2002
52,000 km
$ 5,347
Honda Civic

Car Id: 005069

2016
33,000 km
$ 38,415
Honda Civic

Car Id: 005067

2011
58,000 km
$ 16,634
Honda CR-V

Car Id: 005064

2011
64,000 km
$ 13,515
Honda Integra

Car Id: 005024

1996
167,000 km
$ 9,252
Honda Civic

Car Id: 005020

2016
11,000 km
$ 40,792
Honda CR-V

Car Id: 005019

2013
45,345 km
$ 18,019
Honda Stream

Car Id: 005015

2011
74,000 km
$ 8,812
Honda CR-V

Car Id: 004994

2003
82,000 km
$ 5,940
Honda Accord

Car Id: 004958

2006
90,000 km
$ 5,456
Honda CR-V

Car Id: 004938

2016
8,000 km
$ 28,317
Honda CR-V

Car Id: 004936

2010
55,000 km
$ 12,314
Honda VEZEL

Car Id: 004927

2017
3,000 km
$ 25,940
Honda Step WGN

Car Id: 004852

2011
96,000 km
$ 10,604
Honda CR-V

Car Id: 004833

2009
62,000 km
$ 10,703
Honda Stream

Car Id: 004771

2010
76,000 km
$ 7,826
Honda Accord

Car Id: 004765

2004
122,000 km
$ 9,683
Honda CR-V

Car Id: 004733

2008
100,000 km
$ 8,984
Honda CR-V

Car Id: 004732

2009
88,000 km
$ 9,697
Honda Fit

Car Id: 004729

2010
34,000 km
$ 4,643
Honda Accord

Car Id: 004728

2007
134,000 km
$ 8,910
Honda CR-V

Car Id: 004701

2010
67,000 km
$ 11,211
Honda CR-V

Car Id: 004700

2011
72,000 km
$ 12,787
Honda CR-V

Car Id: 004661

2006
71,100 km
$ 6,931
Honda Accord

Car Id: 004656

2006
145,000 km
$ 11,486
Honda Accord

Car Id: 004655

2010
60,000 km
$ 10,792
Honda Insight

Car Id: 004632

2010
108,000 km
$ 5,075
Honda CR-V

Car Id: 004615

2014
16,000 km
$ 20,297
Honda CR-V

Car Id: 004572

2013
23,300 km
$ 20,277
Honda Accord

Car Id: 004559

2012
60,000 km
$ 18,576
Honda CR-V

Car Id: 004552

2011
82,000 km
$ 13,455
Honda CR-V

Car Id: 004530

2014
22,000 km
$ 18,596
Honda CR-V

Car Id: 004529

2011
77,000 km
$ 16,856
Honda CR-V

Car Id: 004528

2010
89,000 km
$ 13,555
Honda CR-V

Car Id: 004527

2006
125,000 km
$ 6,319
Honda Airwave

Car Id: 004423

2010
51,000 km
$ 8,317
Honda CR-V

Car Id: 004392

2010
36,000 km
$ 14,433
Honda Stream

Car Id: 004339

2010
52,000 km
$ 7,984
Honda Airwave

Car Id: 004312

2008
92,000 km
$ 4,340
Honda CR-V

Car Id: 004286

2010
94,000 km
$ 13,627
Honda CR-V

Car Id: 004285

2010
41,000 km
$ 14,736
Honda Accord

Car Id: 004278

2005
115,000 km
$ 9,377
Honda Accord

Car Id: 004262

2007
76,000 km
$ 5,747
Honda Stream

Car Id: 004259

2010
64,000 km
$ 7,069
Honda CR-V

Car Id: 004252

2002
85,000 km
$ 5,855
Honda CR-V

Car Id: 004237

2007
115,000 km
$ 7,267
Honda CR-V

Car Id: 004236

2005
105,000 km
$ 6,157
Honda Civic Type

Car Id: 004227

2003
57,000 km
$ 11,971
Honda CR-V

Car Id: 004225

2007
127,000 km
$ 7,334
Honda CR-V

Car Id: 004224

2006
89,000 km
$ 6,833
Honda CR-V

Car Id: 004223

2006
89,000 km
$ 6,833
Honda CR-V

Car Id: 004162

2005
56,000 km
$ 6,039
Honda CR-V

Car Id: 004161

2006
83,000 km
$ 8,113
Honda CR-V

Car Id: 004158

2006
93,000 km
$ 6,568
Honda Elysion

Car Id: 004104

2010
111,000 km
$ 10,493
Honda Elysion

Car Id: 004103

2010
92,000 km
$ 12,819
Honda VEZEL

Car Id: 004101

2016
25,000 km
$ 20,381
Honda Elysion

Car Id: 004097

2010
35,000 km
$ 13,772
Honda Civic Type

Car Id: 004049

2016
800 km
$ 47,673
Honda CR-V

Car Id: 004023

2011
21,000 km
$ 18,464
Honda CR-V

Car Id: 004022

2015
28,000 km
$ 23,143
Honda Civic Type

Car Id: 004005

2008
67,000 km
$ 26,196
Honda Select Model

Car Id: 003985

2016
500 km
$ 57,426
Honda Accord

Car Id: 003982

2000
140,000 km
$ 4,752
Honda Civic Type

Car Id: 003953

2016
2,600 km
$ 41,881
Honda CR-V

Car Id: 003914

1996
52,000 km
$ 3,600
Honda CR-V

Car Id: 003913

1996
52,000 km
$ 3,600
Honda CR-V

Car Id: 003896

2009
56,000 km
$ 12,612
Honda Accord

Car Id: 003874

2002
53,000 km
$ 9,005
Honda Accord

Car Id: 003794

2000
96,000 km
$ 5,397
Honda Elysion

Car Id: 003781

2007
159,000 km
$ 4,022
Honda Civic Type

Car Id: 003702

2005
99,000 km
$ 9,484
Honda CR-V

Car Id: 003687

2006
104,000 km
$ 0
Honda CR-Z

Car Id: 003674

2013
23,000 km
$ 31,687
Honda Accord

Car Id: 003671

2005
119,000 km
$ 8,927
Honda Civic Type

Car Id: 003670

2016
4,000 km
$ 49,729
Honda CR-V

Car Id: 003604

2012
47,000 km
$ 22,760
Honda Civic Type

Car Id: 003603

2004
132,000 km
$ 11,608
Honda CR-V

Car Id: 003566

2011
42,000 km
$ 14,792
Honda CR-V

Car Id: 003538

2012
51,000 km
$ 16,653
Honda CR-V

Car Id: 003535

2011
59,000 km
$ 16,147
Honda CR-V

Car Id: 003461

2013
33,000 km
$ 21,152
Honda CR-V

Car Id: 003417

2001
79,000 km
$ 5,050
Honda Elysion

Car Id: 003410

2008
80,600 km
$ 13,208
Honda CR-V

Car Id: 003386

2006
101,000 km
$ 6,993
Honda CR-V

Car Id: 003385

2002
72,000 km
$ 5,050
Honda CR-V

Car Id: 003384

2007
52,000 km
$ 12,706
Honda CR-V

Car Id: 003349

2014
9,000 km
$ 20,984
Honda CR-V

Car Id: 003348

2008
99,000 km
$ 8,573
Honda CR-V

Car Id: 003347

2010
52,000 km
$ 15,795
Honda CR-V

Car Id: 003341

2011
43,000 km
$ 18,786
Honda CR-V

Car Id: 003340

2006
27,000 km
$ 9,194
Honda Freed

Car Id: 003283

2010
67,000 km
$ 7,195
Honda CR-V

Car Id: 003258

2001
111,951 km
$ 4,522
Honda Stream

Car Id: 003224

2008
89,000 km
$ 4,197
Honda Odyssey

Car Id: 003216

2006
118,000 km
$ 3,897
Honda Step WGN

Car Id: 003188

2010
64,000 km
$ 19,986
Honda CR-V

Car Id: 003100

2007
65,000 km
$ 12,809
Honda CR-V

Car Id: 003098

2014
96,000 km
$ 10,301
Honda CR-V

Car Id: 003097

2014
105,000 km
$ 10,106
Honda Step WGN

Car Id: 003050

2014
38,000 km
$ 20,685
Honda Fit

Car Id: 003025

2013
45,000 km
$ 12,491
Honda Step WGN

Car Id: 003007

2010
64,000 km
$ 13,190
Honda Freed

Car Id: 002943

2010
81,000 km
$ 7,932
Honda Airwave

Car Id: 002918

2008
78,000 km
$ 6,167
Honda Step WGN

Car Id: 002912

2015
15,000 km
$ 30,577
Honda Odyssey

Car Id: 002880

2007
131,000 km
$ 6,695
Honda Fit

Car Id: 002873

2015
55,000 km
$ 14,515
Honda Fit

Car Id: 002816

2013
12,000 km
$ 16,959
Honda Freed

Car Id: 002800

2014
38,000 km
$ 11,332
Honda CR-Z

Car Id: 002782

2010
33,440 km
$ 14,773
Honda CR-V

Car Id: 002771

2003
102,000 km
$ 5,763
Honda Odyssey

Car Id: 002758

2008
115,000 km
$ 5,449
Honda Accord Wagon

Car Id: 002746

2005
36,000 km
$ 6,167
Honda Odyssey

Car Id: 002718

2010
87,000 km
$ 9,893
Honda CR-Z

Car Id: 002712

2012
67,000 km
$ 13,199
Honda Stream

Car Id: 002681

2006
48,000 km
$ 6,395
Honda Stream

Car Id: 002629

2006
76,575 km
$ 4,568
Honda Odyssey

Car Id: 002627

2011
57,000 km
$ 10,212
Honda Odyssey

Car Id: 002604

2010
30,000 km
$ 10,593
Honda Odyssey

Car Id: 002597

2008
72,269 km
$ 5,479
Honda CR-V

Car Id: 002586

1996
130,000 km
$ 4,299
Honda Step WGN

Car Id: 002570

2005
119,000 km
$ 6,584
Honda Stream

Car Id: 002569

2008
99,600 km
$ 6,208
Honda Odyssey

Car Id: 002518

2010
22,000 km
$ 16,743
Honda Freed

Car Id: 002510

2009
83,000 km
$ 7,886
Honda Integra

Car Id: 002495

2005
73,452 km
$ 16,649
Honda Integra

Car Id: 002494

2005
73,452 km
$ 16,649
Honda Freed

Car Id: 002464

2011
36,000 km
$ 10,896
Honda Odyssey

Car Id: 002463

2006
124,000 km
$ 6,240
Honda ZEST SPARK

Car Id: 002458

2010
47,400 km
$ 6,584
Honda CR-Z

Car Id: 002434

2012
31,000 km
$ 17,401
Honda CR-Z

Car Id: 002432

2013
14,000 km
$ 21,163
Honda Odyssey

Car Id: 002425

2009
63,000 km
$ 9,594
Honda Freed

Car Id: 002420

2008
92,000 km
$ 7,243
Honda Fit

Car Id: 002407

2016
350 km
$ 13,356
Honda Stream

Car Id: 002402

2007
61,000 km
$ 7,807
Honda Fit

Car Id: 002388

2014
15,000 km
$ 20,693
Honda Insight

Car Id: 002382

2011
33,000 km
$ 9,688
Honda VEZEL

Car Id: 002376

2014
12,000 km
$ 23,985
Honda VEZEL

Car Id: 002364

2014
10,000 km
$ 18,436
Honda CR-V

Car Id: 002332

2008
85,000 km
$ 9,691
Honda Airwave

Car Id: 002259

2005
72,000 km
$ 4,465
Honda Accord

Car Id: 002251

2006
13,830 km
$ 7,619
Honda Accord Wagon

Car Id: 002240

1998
119,000 km
$ 3,552
Honda Step WGN

Car Id: 002216

2012
20,000 km
$ 22,555
Honda Freed

Car Id: 002202

2010
21,000 km
$ 17,580
Honda Step WGN

Car Id: 002200

2009
13,000 km
$ 18,033
Honda Fit Hybrid

Car Id: 002182

2014
37,240 km
$ 15,933
Honda Freed

Car Id: 002176

2015
356 km
$ 20,558
Honda VEZEL

Car Id: 002173

2014
19,000 km
$ 19,292
Honda Stream

Car Id: 002164

2008
93,000 km
$ 4,991
Honda Stream

Car Id: 002163

2001
163,000 km
$ 4,607
Honda Stream

Car Id: 002162

2001
163,000 km
$ 4,607
Honda HR-V

Car Id: 002161

2002
148,373 km
$ 5,375
Honda Odyssey

Car Id: 002145

2009
70,804 km
$ 9,691
Honda HR-V

Car Id: 002144

1999
112,391 km
$ 4,522
Honda Elysion

Car Id: 002125

2008
95,941 km
$ 10,337
Honda CR-V

Car Id: 002118

1998
186 km
$ 3,480
Honda Freed

Car Id: 002072

2012
56,000 km
$ 13,054
Honda Lelse ife

Car Id: 002018

2012
59,092 km
$ 8,230
Honda Freed

Car Id: 001995

2010
52,794 km
$ 9,691
Honda CR-V

Car Id: 001987

2006
57,000 km
$ 11,193
Honda Step WGN

Car Id: 001984

2011
103,561 km
$ 8,830
Honda CR-V

Car Id: 001975

2006
91,000 km
$ 10,709
Honda CR-V

Car Id: 001974

2012
57,000 km
$ 20,683
Honda Fit

Car Id: 001963

2012
24,000 km
$ 9,976
Honda Mobilio Spike

Car Id: 001879

2007
71,000 km
$ 4,655
Honda CR-V

Car Id: 001877

2004
104,047 km
$ 5,550
Honda CR-V

Car Id: 001876

2013
15,000 km
$ 26,713
Honda CR-V

Car Id: 001875

2006
115,227 km
$ 5,926
Honda CR-V

Car Id: 001872

2013
14,000 km
$ 25,114
Honda Freed

Car Id: 001871

2011
42,000 km
$ 11,971
Honda CR-V

Car Id: 001870

2006
91,355 km
$ 13,545
Honda CR-V

Car Id: 001868

2006
46,000 km
$ 13,921
Honda CR-V

Car Id: 001867

2006
87,000 km
$ 12,228
Honda CR-V

Car Id: 001865

2013
14,094 km
$ 26,337
Honda CR-V

Car Id: 001861

2007
60,000 km
$ 11,287
Honda CR-V

Car Id: 001854

2011
20,900 km
$ 16,627
Honda Fit

Car Id: 001839

2015
14,000 km
$ 15,238
Honda Civic

Car Id: 001836

2001
144,000 km
$ 3,040
Honda Step WGN

Car Id: 001831

2001
122,000 km
$ 4,851
Honda Odyssey

Car Id: 001830

2000
125,000 km
$ 4,455
Honda CR-Z

Car Id: 001789

2013
16,949 km
$ 18,416
Honda Fit

Car Id: 001788

2004
70,000 km
$ 3,960
Honda CR-Z

Car Id: 001784

2013
16,949 km
$ 18,416
Honda Fit Hybrid

Car Id: 001703

2011
20,000 km
$ 8,956
Honda Freed

Car Id: 001682

2009
91,000 km
$ 6,931
Honda Honda Others

Car Id: 001657

2015
3,388 km
$ 20,396
Honda CR-Z

Car Id: 001654

2014
27,465 km
$ 15,940
Honda N-WGN

Car Id: 001621

2016
3 km
$ 13,692
Honda Freed

Car Id: 001620

2008
76,000 km
$ 11,374
Honda Elysion

Car Id: 001615

2004
110,000 km
$ 5,535
Honda Freed

Car Id: 001605

2010
83,030 km
$ 7,477
Honda Fit

Car Id: 001603

2010
66,000 km
$ 8,236
Honda Fit Hybrid

Car Id: 001596

2012
13,158 km
$ 12,245
Honda Fit

Car Id: 001566

2016
1,000 km
$ 14,903
Honda Fit

Car Id: 001564

2012
8,000 km
$ 16,178
Honda Elysion

Car Id: 001545

2006
90,288 km
$ 6,506
Honda Insight

Car Id: 001534

2009
55,200 km
$ 7,477
Honda Fit

Car Id: 001527

2013
58,000 km
$ 10,982
Honda Fit

Car Id: 001518

2008
121,000 km
$ 3,944
Honda Odyssey

Car Id: 001488

2003
76,000 km
$ 6,215
Honda Odyssey

Car Id: 001464

2009
68,000 km
$ 14,021
Honda Fit

Car Id: 001463

2008
102,000 km
$ 4,564
Honda VEZEL

Car Id: 001435

2015
30 km
$ 21,126
Honda Stream

Car Id: 001429

2008
102 km
$ 7,518
Honda Airwave

Car Id: 001419

2007
65,464 km
$ 6,314
Honda Edix

Car Id: 001417

2007
29,000 km
$ 7,343
Honda Odyssey

Car Id: 001400

2004
127,000 km
$ 6,439
Honda Fit

Car Id: 001396

2002
90,000 km
$ 2,789
Honda Insight

Car Id: 001390

2011
17,000 km
$ 17,501
Honda Odyssey

Car Id: 001383

2011
84,000 km
$ 15,856
Honda Odyssey

Car Id: 001364

2005
65,970 km
$ 8,360
Honda Airwave

Car Id: 001363

2009
65,000 km
$ 9,485
Honda Accord Tourer

Car Id: 001344

2009
45,000 km
$ 14,193
Honda Accord Wagon

Car Id: 001333

2010
21,000 km
$ 35,248
Honda Fit

Car Id: 001305

2014
29,000 km
$ 17,259
Honda Stream

Car Id: 001303

2009
23,000 km
$ 12,056
Honda Edix

Car Id: 001263

2005
29,000 km
$ 7,646
Honda Insight

Car Id: 001260

2009
49,000 km
$ 9,502
Honda Fit

Car Id: 001246

2014
23,000 km
$ 8,018
Honda VEZEL

Car Id: 001216

2014
10,000 km
$ 26,238
Honda VEZEL

Car Id: 001200

2014
14,000 km
$ 21,937
Honda Elysion

Car Id: 001106

2005
33,000 km
$ 8,332
Honda Fit

Car Id: 001099

2004
99,000 km
$ 2,745
Honda CR-V

Car Id: 001031

2008
78,500 km
$ 15,683
Honda CR-V

Car Id: 001026

2007
73,000 km
$ 11,174
Honda CR-V

Car Id: 001020

2008
32,000 km
$ 14,213
Honda CR-V

Car Id: 000957

2011
28,000 km
$ 19,188
Honda Fit

Car Id: 000951

2011
38,000 km
$ 10,684
Honda Odyssey

Car Id: 000929

2007
78,000 km
$ 6,662
Honda CR-V

Car Id: 000896

2007
71,146 km
$ 9,689
Honda CR-V

Car Id: 000889

2007
57,000 km
$ 8,038
Honda Honda Others

Car Id: 000882

2015
6,000 km
$ 30,289
Honda CR-V

Car Id: 000808

2007
94,000 km
$ 9,283
Honda VEZEL

Car Id: 000784

2014
10,033 km
$ 24,467
Honda CR-V

Car Id: 000770

2007
76,000 km
$ 14,731
Honda CR-V

Car Id: 000769

2007
73,000 km
$ 16,391
Honda CR-V

Car Id: 000767

2013
26,000 km
$ 26,333
Honda CR-V

Car Id: 000765

2012
18,000 km
$ 28,284
Honda CR-V

Car Id: 000762

2006
56,000 km
$ 18,388
Honda CR-V

Car Id: 000757

2012
54,000 km
$ 23,095
Honda Accord

Car Id: 000745

2007
104,000 km
$ 4,238
Honda Accord

Car Id: 000743

2005
135,000 km
$ 4,238
Honda Accord

Car Id: 000740

2009
62,000 km
$ 11,442
Honda CR-V

Car Id: 000716

2007
93,000 km
$ 9,005
Honda Odyssey

Car Id: 000709

2014
33,000 km
$ 33,336
Honda CR-V

Car Id: 000697

2011
75,000 km
$ 14,061
Honda Vamos

Car Id: 000606

2007
63,000 km
$ 10,064
Honda Vamos

Car Id: 000603

2001
108,841 km
$ 6,150
Honda CR-V

Car Id: 000602

2006
280,000 km
$ 11,281
Honda Vamos

Car Id: 000601

2004
91,750 km
$ 5,107
Honda CR-V

Car Id: 000574

2007
93,000 km
$ 7,199
Honda CR-V

Car Id: 000549

2009
73,000 km
$ 10,382
Honda CR-V

Car Id: 000427

2009
73,000 km
$ 9,409
Honda CR-V

Car Id: 000400

2009
43,000 km
$ 22,910
Honda Step WGN

Car Id: 000383

2005
72,063 km
$ 6,145
Honda CR-V

Car Id: 000358

2007
88,000 km
$ 12,288
Honda Accord

Car Id: 000346

2007
33,000 km
$ 0
Honda VEZEL

Car Id: 000343

2014
38,000 km
$ 25,617
Honda CR-V

Car Id: 000321

2007
92,000 km
$ 8,824
Honda CR-V

Car Id: 000307

2007
94,000 km
$ 12,946
Honda Odyssey

Car Id: 000226

2004
118,000 km
$ 4,465
Honda Stream

Car Id: 000224

2008
100,900 km
$ 4,901
Honda CR-V

Car Id: 000210

2010
81,000 km
$ 14,642
Honda CR-V

Car Id: 000208

2009
72,475 km
$ 9,993
Honda CR-V

Car Id: 000207

2008
36,000 km
$ 14,439
Honda CR-V

Car Id: 000206

2009
72,475 km
$ 9,993
Honda CR-V

Car Id: 000203

2009
41,000 km
$ 13,931
Honda Accord

Car Id: 000141

2003
131,000 km
$ 7,624
Honda Odyssey

Car Id: 000138

2009
33,400 km
$ 15,446
Honda Insight

Car Id: 000137

2009
110,000 km
$ 3,485
Honda Accord

Car Id: 000136

2003
92,000 km
$ 6,732
Honda Accord

Car Id: 000132

2002
128,000 km
$ 6,426
Honda Accord

Car Id: 000131

2002
128,000 km
$ 4,683
Honda Accord

Car Id: 000128

2002
156,000 km
$ 7,079
Honda CR-V

Car Id: 000065

2011
40,000 km
$ 16,881
Honda CR-V

Car Id: 000063

2011
34,000 km
$ 16,881
Honda Integra

Car Id: 000050

2001
95,000 km
$ 12,183
Honda Accord

Car Id: 000046

2004
101,000 km
$ 10,550
Search by Cars
to